Algemene voorwaarden B2B

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit:

 

Algemene voorwaarden: de onderhavige “Algemene voorwaarden iLashed (B2B)”.
iLashed, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Strevelsweg 700, UNIT 303-C2050, 3083AS te Rotterdam, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 66429013, opererend in Nederland onder BTW nummer: NL200191287B01.
Wederpartij: de natuurlijke persoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel rechtspersoon, met wie iLashed een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
Wederverkoper: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid die ten aanzien van de bij iLashed te bestellen producten als wederverkoper optreedt en als zodanig door iLashed is erkend.
Partijen: iLashed en de wederpartij gezamenlijk.
Overeenkomst: iedere tussen iLashed en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee iLashed zich, tegen een nader tussen partijen overeengekomen prijs, heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten.
Website/web shop: ilashed.nl alsmede ilashed.nl/retailer
Producten: alle in het kader van de overeenkomst door iLashed aan de wederpartij te leveren zaken.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van iLashed dat, en iedere overeenkomst die voorziet in de levering van producten aan beroeps- of bedrijfsmatig handelende wederpartijen, althans niet zijnde consumenten.
Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn gesteld, is de Nederlandse versie van de onderhavige algemene voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.
De toepasselijkheid van de inkoop- dan wel andersluidende algemene voorwaarden van de wederpartij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk (en aldus schriftelijk) zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Voorts geldt dat indien en voor zover hetgeen uitdrukkelijk in de webshop is vermeld en door iLashed in het kader van een overeenkomst aan de wederpartij per e-mail is bevestigd, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, hetgeen geldt dat door iLashed aan de wederpartij per e-mail is bevestigd.
Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
iLashed behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden duidelijk aan de wederpartij gecommuniceerd.

 

ARTIKEL 3. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR WEDERVERKOPERS
Alvorens de wederpartij gerechtigd is om als wederverkoper van de producten op te treden, dient de wederpartij als zodanig door iLashed te zijn goedgekeurd, waarbij de voorwaarden als bedoeld onder a tot en met ehieronder worden gehanteerd. De beoordeling of de wederpartij voldoet aan de voorwaarden van dit lid is enigszins arbitrair en komt dan ook uitsluitend aan iLashed toe. iLashed is nimmer verplicht de aanmelding van een wederverkoper te accepteren.
a. De eventuele fysieke winkel van de wederpartij mag niet te dicht bij een andere winkel met eenzelfde soort assortiment zijn gevestigd. iLashed hanteert hiervoor de richtlijn dat de fysieke winkel niet in dezelfde straat, direct om de hoek van of in dezelfde wijk mag zijn gevestigd dan die van een andere winkel met eenzelfde soort assortiment, met dien verstande dat in geval van een stadcentrum daarvan kan worden afgeweken indien de twee winkels in het stadcentrum niet in elkaars zicht zijn gevestigd. Voor de beoordeling van het vorenvermelde gebruikt iLashed haar ‘store locator’, te raadplegen via de website van iLashed;
b. De (fysieke en/of web)winkel van de wederpartij heeft als doelgroep “jongeren”, “volwassene” en/of beauty en fashion “lifestyle” en dient een inspirerende uitstraling te hebben, hetgeen inhoudt: netjes en georganiseerd ogend;
c. De (fysieke en/of web)winkel van de wederpartij heeft als doelgroep het midden en/of hoog segment;
d. De wederpartij dient de intentie te hebben om een langdurige samenwerking met iLashed aan te gaan;
e. In geval van verkoop via een webwinkel van de wederpartij dient deze te beschikken over een actieve Instagram- en/of Facebookpagina, een klantenservice die goed bereikbaar is en een veilige betaalomgeving. De wederpartij dient niet uitsluitend via social media te verkopen en de webwinkel dient overzichtelijk en makkelijk navigeerbaar te zijn. Voorts geldt dat de webwinkel geen promotie- of actieshop betreft, waaronder wordt verstaan een webwinkel die producten uitsluitend tijdelijk in het assortiment heeft en uitsluitend tegen stuntprijzen verkoopt.
Indien de wederpartij, naar oordeel van iLashed, aan de voorwaarden als bedoeld in lid 1 voldoet en iLashed de succesvolle toetsing daarop aan de wederpartij heeft bevestigd, kan de wederpartij optreden als wederverkoper na ontvangst van de daartoe door iLashed aan de wederverkoper verstrekte inloggegevens voor toegang tot het bestelgedeelte op de website van iLashed. Echter, indien de toetsingsprocedure is aangevangen naar aanleiding van het aanmaken door de wederpartij van een inlogaccount via de website van iLashed, dan kan de wederpartij deze inloggegevens na goedkeuring in gebruik nemen en zal zij geen nadere inloggegevens verkrijgen.
De wederverkoper is gehouden om binnen een maand na goedkeuring van zijn account een eerste bestelling te plaatsen met een minimumbedrag van € 400,- (ex btw).
Na het plaatsen van de eerste order dient de wederverkoper ten minste één bestelling per kwartaal te plaatsen.
De wederverkoper dient de producten van iLashed in de (fysieke en/of web)winkel zoveel mogelijk bij elkaar te plaatsen en altijd met gebruikmaking van de door iLashed gehanteerde merktekens.
Het aandeel van iLashed-producten mag niet meer dan 50% van het totale assortiment van de winkel van de wederverkoper bedragen.
De handelsnaam, het logo en andere geregistreerde merken van iLashed of daarmee verwarringwekkend overeenstemmende andere tekens mogen door wederverkoper niet als merk- of domeinnaamregistratie worden gedeponeerd of geregistreerd.
Indien de wederverkoper niet (langer) aan de voorwaarden van de voorgaande leden van dit artikel voldoet, dan is iLashed gerechtigd om het account van de wederverkoper te blokkeren en haar goedkeuring in te trekken. De wederpartij zal in voorkomend geval niet langer gerechtigd zijn om als wederverkoper van iLashed op te treden totdat iLashed deze blokkering heeft opgeheven en opnieuw goedkeuring aan de wederverkoper verleent.
Wederverkoop aan afnemers van de wederverkoper geschiedt voor eigen rekening en risico van de wederpartij. Het is niet mogelijk om producten aan iLashed te retourneren met als reden dat deze niet verkocht zijn.
Elke samenwerking tussen de wederverkoper en iLashed is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer exclusief; iLashed is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers aan te stellen, ook indien daarmee strijd zou ontstaan met het vermelde in lid 1 onder a van dit artikel.
iLashed garandeert de wederverkoper de constante, overeengekomen kwaliteit van de geleverde producten. De wederverkoper is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van haar wettelijke verplichtingen jegens haar eindafnemers, zoals inzake de wettelijke verkopersgarantie jegens consumenten.
iLashed verleent de wederverkoper het recht om gebruik te maken van de merkna(a)m(en) van iLashed en de productfoto’s en sfeerbeelden zoals die voor de wederverkoper beschikbaar zijn onder het Dropbox-account van iLashed, doch uitsluitend voor zover en voor zolang dat in het kader van de wederverkoop van de producten redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht en met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 alsook alle eventuele aanwijzingen van iLashed met betrekking tot het gebruik daarvan. Hieronder wordt in elk geval begrepen dat de productfoto’s en sfeerbeelden uitsluitend voor de webshop van de wederverkoper kunnen worden gebruikt. Voor gebruik van de merkna(a)m(en) en de productfoto’s en sfeerbeelden van iLashed anders dan bedoeld in voorgaande zinnen, is uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van iLashed vereist. Bijzonder gebruik van de productfoto’s en sfeerbeelden kan worden aangevraagd per e-mail (sales@ilashed.nl).
De wederverkoper is verplicht om de door iLashed gehanteerde merktekens te gebruiken in verband met de wederverkoop van de producten in de (fysieke en/of web)winkel. Het is de wederverkoper niet toegestaan enig merkteken van de producten te verwijderen of deze te wijzigen, of eigen merktekens op de producten aan te brengen.

Adviesverkoopprijzen
De wederverkoper is gerechtigd om zijn eigen prijsbeleid te voeren, met dien verstande dat iLashed adviesverkoopprijzen aan de wederverkoper mededeelt en verzoekt om deze (bij benadering) te hanteren in het kader van de wederverkoop. iLashed wil geen merk met producten zijn, welke producten voortdurend ergens in de sale of in kortingsacties te vinden zijn, maar juist een merk dat klasse uitstraalt. Indien alle wederverkopers van iLashed de adviesprijzen hanteren, wordt gezonde onderlinge concurrentie behouden en vindt onderling geen benadeling plaatst. Door de adviesprijzen van iLashed te hanteren, wordt getoond dat de producten van een kwaliteitsmerk zijn, hetgeen tevens het imago van de (web)winkel van de wederverkoper bevordert.
De adviesverkoopprijzen van iLashed gelden niet ten aanzien van producten die iLashed zelf in de uitverkoop aanbiedt, en wel voor de duur daarvan. Dit kan voorkomen in geval van producten die uitlopend zijn en aldus niet meer zullen terugkomen.
Tevens gelden de adviesverkoopprijzen niet in geval van producten waarvan blijkt dat de wederverkoper deze gedurende langere tijd, ondanks zijn redelijke inspanningen, niet kan verkopen en welke de wederverkoper niet opnieuw bij iLashed zal bestellen. Geadviseerd wordt om in een dergelijk geval duidelijk te communiceren dat het om een uitlopend product gaat, bijvoorbeeld door in het aanbod “op=op” te vermelden. In geval van een voornoemde prijsverlaging door de wederverkoper zal de wederverkoper iLashed hierover informeren, zodat iLashed beschikt over een actueel overzicht van dergelijke prijsverlagingen.

Verhuizing, openen nieuwe verkooplocatie, deelname aan beurs, pop-up shops, concept stores
Wederverkoper dient voorafgaande schriftelijke toestemming van iLashed te verkrijgen indien:
a. wederverkoper de locatie van haar fysieke winkel wenst te verhuizen dan wel zelf een nieuwe verkooplocatie wenst openen;
b. wederverkoper – in het kader van de wederverkoop van de producten – wenst deel te nemen aan een beurs, pop-up shop of concept store. Indien iLashed zelf aan een beurs deelneemt, dan is het deelnemen daaraan door de wederverkoper met de producten van iLashed nimmer mogelijk of toegestaan.

 

ARTIKEL 4. | WEBSHOPACCOUNT, AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
Elk aanbod van iLashed is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden producten. In geval van eventuele niet-voorradigheid doet iLashed zo spoedig mogelijk per e-mail mededeling aan de wederpartij. Ten aanzien van bestelde producten, waarvoor reeds is betaald en die onverhoopt niet voorradig zijn, zal iLashed creditering toepassen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
De wederverkoper kan naast het bestellen van producten onder zijn account in de webshop van iLashed, alsook op een eventueel andere uitdrukkelijk met de wederverkoper overeengekomen wijze, orders plaatsen per e-mail.
Indien de wederpartij inloggegevens van iLashed heeft ontvangen voor het bestellen van producten in de webshop, staat de wederpartij ervoor in dat zij deze gegevens strikt geheimhoudt. Alle handelingen die onder het account van de wederpartij op de website worden verricht, worden de geregistreerde wederpartij toegerekend.
De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van iLashed dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van iLashed dat is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
Indien iLashed uitdrukkelijk een minimale bestelhoeveelheid in haar aanbod vermeldt, kunnen de producten niet tegen een lager aantal worden afgenomen.
Een samengestelde prijsopgave verplicht iLashed nimmer tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Iedere overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de ene partij afwijkt van het aanbod van de andere partij, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de laatstbedoelde partij anders aangeeft. In geval de overeenkomst langs elektronische weg wordt aangegaan, komt de overeenkomst niet eerder tot stand dan nadat iLashed de bestelling van de wederpartij per e-mail heeft bevestigd.
Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

 

ARTIKEL 5. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van de producten plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Bij een bestelling via de webshop, dient de wederpartij onder meer een correcte opgave te doen van de bedrijfsnaam van de wederpartij.
Pakketten hebben een maximumgewicht van 25 kilogram.
iLashed is gerechtigd daarvoor administratie- en/of handelingskosten in rekening te brengen.
iLashed is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
iLashed bepaalt te allen tijde de wijze van verpakking en verzending van de producten.
Tenzij uit de aard of strekking van een uitdrukkelijk overeengekomen leveringsconditie anders voortvloeit, gaat het risico van verlies en beschadiging van de producten over op de wederpartij, op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
Bij overschrijding van de door iLashed vermelde leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan iLashed verschuldigde bedragen te voldoen.
Indien iLashed als gevolg van een aan de wederpartij toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de producten op het moment van de beoogde aflevering in ontvangst zouden zijn genomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de wederpartij. Deze kosten kunnen, niet limitatief bedoeld, betreffen: naar redelijkheid door iLashed vast te stellen kosten van opslag van de producten en eventuele extra kosten in verband met meerdere afleverpogingen.
Indien een bestelling niet door of namens de wederpartij in ontvangst wordt genomen en wordt terugontvangen door iLashed, bijvoorbeeld omdat de bestelling vanuit POSNL wordt teruggezonden, is iLashed gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, in welk geval uitsluitend de verkoopprijs van de producten terug hoeft te worden betaald, aldus exclusief de reeds gemaakte afleveringskosten.

 

ARTIKEL 6. | LEVERINGSTERMIJNEN
Bestellingen worden doorgaans binnen twee tot vijf werkdagen na bevestiging verzendklaar gemaakt. Tijdens de lancering van een nieuwe collectie kan deze termijn oplopen, in verband met het grote aantal orders dat iLashed op een dergelijk moment moet verwerken.
Verzending van bestellingen geschiedt middels verzendbedrijf POSTNL. Dit betekent doorgaans een wereldwijde maximale levertijd van zes werkdagen na het aanbieden van de order door iLashed aan POSTNL. De wederpartij ontvangt een verzendbevestiging met track & trace-informatie.
iLashed spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Alle vermelde en overeengekomen leveringstermijnen zijn uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. iLashed spant zich in geval van een (te verwachten) vertraagde levering in om de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis te stellen. Het verzuim van iLashed treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij iLashed schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen iLashed haar leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of haar overige verplichtingen uit de overeenkomst niet na te komen.
De leveringstermijnen waartoe iLashed zich jegens de wederpartij heeft verbonden, vangen niet eerder aan dan nadat iLashed alle voor de levering benodigde gegevens van de wederpartij heeft ontvangen.

 

ARTIKEL 7. | GARANTIE, ONDERZOEK EN KLACHTEN
De door iLashed te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van de levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of de producten geschikt zijn voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan in het betreffende land gesteld worden. iLashed levert de producten uitsluitend met commerciële garantie voor zover zulks uitdrukkelijk door iLashed is vermeld, zoals op haar website of op de verpakkingen van de producten.
De wederpartij dient, onverminderd haar eventuele aanspraken op eventuele commerciële garantie, op het moment van leveren van de producten zo spoedig mogelijk te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden en de zending vrij is van transportschade. Indien de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoorden dan wel de zending is beschadigd, dient de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk, althans binnen acht dagen na de levering, per e-mail mededeling te doen aan iLashed (sales@ilashed.nl), waarbij foto’s worden toegevoegd waaruit de tekortkoming c.q. schade blijkt, alsook de trackingcode wordt vermeld zoals op de doos weergegeven en/of het bestelnummer van het verzenddocument. De verpakkingen waaruit eventuele schade blijkt, dienen door de wederpartij bewaard te worden ten behoeve van eventuele controle.
Aanspraken op eventuele commerciële garantie, dienen door de wederpartij schriftelijk bij iLashed te worden ingediend, binnen zeven dagen na bekendheid met de omstandigheid waaruit de aanspraak voortvloeit.
Indien de wederpartij niet tijdig klaagt of niet tijdig aanspraken op commerciële garantie indient, vloeit er ter zake voor iLashed geen enkele verplichting voort.
Klachten van de wederpartij schorten haar betalingsverplichtingen nimmer op.
Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande instemming van iLashed en uitsluitend op grond van commerciële garantie of een tekortkoming van iLashed. Retourzendingen dienen te worden aangemeld per e-mail. Retourzendingen geschieden voor rekening van de wederpartij. Indien onmiskenbaar sprake is van een tekortkoming als bedoeld in de eerste zin, maakt de wederpartij aanspraak op terugbetaling van de retourkosten, mits de wederpartij daarbij voor de minst kostbare wijze van verzending heeft gekozen.
Geen grond voor klachten, voor een geldig beroep op commerciële garantie of op wanprestatie van iLashed zijn: gebreken van de producten ten gevolge van een van buiten komende oorzaak of een andere niet aan iLashed toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en gebruik in strijd met de eventuele gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege iLashed.

 

ARTIKEL 8. | OVERMACHT
ILashed is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
Indien iLashed bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
iLashed is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst iLashed ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is iLashed gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van de uit hoofde van de overeenkomst op haar rustende betalingsverplichtingen heeft gesteld.
Voorts is iLashed gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door iLashed op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien de omstandigheid die tot de ontbinding van de overeenkomst heeft geleid, redelijkerwijs voor risico van iLashed behoort te komen, de wederpartij aanspraak maakt op restitutie dan wel kwijtschelding van de prijs naar evenredigheid van het niet-geleverde gedeelte van de overeenkomst.
Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die iLashed ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
Indien iLashed de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 10. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN
Alle door iLashed vermelde prijzen zijn exclusief btw. Portovrije levering geldt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, uitsluitend in geval van aflevering binnen Nederland van orders met een bestelbedrag vanaf € 750,- (excl. btw). In overige gevallen komen de verzendkosten voor rekening van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
iLashed is te allen tijde gerechtigd haar prijzen te wijzigen, met dien verstande dat prijswijzigingen geen invloed hebben op reeds tot stand gekomen overeenkomsten.
Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door iLashed aangewezen wijze. Eventuele bankkosten komen voor rekening van de wederpartij.
De betaling dient volledig vóór levering van de bestelling te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. iLashed is in dat geval niet eerder gehouden om de producten te leveren dan nadat de vooruitbetaling door iLashed is ontvangen.
Betalingen middels overboeking dienen te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de overigens op de factuur door iLashed voorgeschreven wijze.
iLashed is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening. De buitengerechtelijke incassokosten worden als volgt gefixeerd:
15% over het openstaande bedrag tot en met € 2.500,-, met een minimum van € 40,-
10% over het openstaande bedrag van € 2.500,01 tot en met € 5.000,-
5% over het openstaande bedrag vanaf € 5.000,01.

 

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van iLashed, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 7, is iLashed na de levering van de producten niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde.
De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in door de wederpartij verstrekte gegevens, waaronder met nadruk begrepen de gegevens met betrekking tot het afleveradres. Voorts draagt de wederpartij de schade veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan iLashed kan worden toegerekend.
Indien de wederpartij onjuiste gegevens met betrekking tot het afleveradres heeft verstrekt en deze omstandigheid redelijkerwijs niet meer kan worden hersteld, komen de daaruit voorvloeiende extra kosten voor rekening van de wederpartij.
iLashed is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
Mocht iLashed jegens de wederpartij aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is iLashed te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De wederpartij dient iLashed daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van iLashed ter zake vervalt.
De aansprakelijkheid van iLashed is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van iLashed betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van iLashed, indien de factuurwaarde niet in verhouding staat tot de schade waarvoor iLashed aansprakelijk is, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de door iLashed afgesloten aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, aangevuld met het eventuele eigen risico van iLashed dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens iLashed bedraagt één jaar.
De wederpartij vrijwaart iLashed van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan iLashed toerekenbaar is.

 

ARTIKEL 12. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle producten blijven eigendom van iLashed totdat de wederpartij ter zake de betreffende bestelling al haar betalingsverplichtingen jegens iLashed is nagekomen.
Behoudens voor zover in het kader van haar normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, is het de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van iLashed te bewaren.
Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht iLashed hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
Indien de wederpartij, in het kader van haar normale bedrijfsvoering, de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, verkoopt en/of levert aan derden, alsmede bij overtreding van het overige in dit artikel gestelde, wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar.
De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan iLashed of door iLashed aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De wederpartij dient iLashed op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de wederpartij daarmee in verzuim is en zonder dat iLashed de wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van iLashed staande redelijke kosten, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 13. | INTELLECTUELE EIGENDOM
iLashed behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van de producten, alsmede op de door haar gevoerde merknamen, logo’s en op de website en onder haar Dropbox-account weergegeven teksten, beeldmaterialen en andere content van welke aard dan ook. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, na te (doen) maken, te (doen) reproduceren, te (doen) registreren of te (doen) openbaren of verspreiden of op welke andere wijze dan ook te gebruiken dan uit de aard of strekking van de overeenkomst c.q. het normale gebruik van de website voortvloeit.
Een aan de wederpartij toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft iLashed het recht om onmiddellijke ongedaan making van de inbreuk te eisen, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen, alsmede het recht om de overige uit het intellectuele eigendomsrecht voortvloeiende rechten uit te oefenen.

 

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN
Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van iLashed wordt aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.